Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 1. Daamen Party Design, gevestigd te 6095 AK Baexem, Sint Antoniusstraat 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67701108;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Daamen Party Design een overeenkomst is aangegaan.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen
opdrachtgever en Daamen Party Design en gelden ook voor alle aanvullende opdrachten van en/of vervolgovereenkomsten met opdrachtgever.

Artikel 3 Offerte

 1. Offertes worden uitgebracht op basis van de beschrijving van de opdracht, zoals opdrachtgever deze aan Daamen Party Design verstrekt. Opdrachtgever is daarbij verplicht deze opdracht zo volledig en accuraat mogelijk te beschrijven.
 2. De prijzen die zijn opgenomen in een offerte gelden als indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeen wordt gekomen. Alle geoffreerde prijzen zijn netto, exclusief BTW, tenzij anders uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Een eerste offerte geldt als vrijblijvend voor opdrachtgever en Daamen Party Design. Op uitdrukkelijk verzoek door opdrachtgever kan voor eenzelfde opdracht een of meerdere nadere of alternatieve offertes worden uitgebracht. Indien na deze opvolgende offertes geen overeenkomst tot stand komt, geldt voor het uitbrengen van deze offertes een uurtarief van € 45,00, tenzij anders overeengekomen. De aanvraag voor een opvolgende offerte kan daarbij als opdracht worden beschouwd.
 4. Aanvaarding van de offerte komt tot stand door ondertekening van de offerte door opdrachtgever. Indien de offerte door opdrachtgever mondeling wordt aanvaard, geldt de schriftelijke bevestiging van deze aanvaarding door Daamen Party Design als bindend, tenzij opdrachtgever deze bevestiging per omgaande schriftelijk weerspreekt.
 5. Bij uitbrengen van zeer uitvoerige offertes, evenals het uitwerken van draaiboeken of het opstellen van volledige programma’s, alsmede het in persoon en/of op locatie adviseren van opdrachtgever, geldt een uurtarief van € 85,00, tenzij anders overeen is gekomen.

Artikel 4 Optierecht

Op verzoek van opdrachtgever kan voor een gedeelte van een offerte of een gehele offerte een optierecht worden afgegeven. Optierechten gelden als extra service en worden enkel schriftelijk afgegeven. Bij een optierecht wordt een termijn gegeven waarbinnen de optie geldend is. Daamen Party Design komt daarbij het recht toe om deze termijn eenzijdig te verkorten. Bij het verkorten van de termijn wordt opdrachtgever schriftelijk geïnformeerd. Het inkorten van de optietermijn kan nimmer leiden tot enige schadeplichtigheid zijdens Daamen Party Design.

Artikel 5 Overeenkomst

 1. De aanvaarde offerte geldt als overeenkomst tussen partijen.
 2. Na het totstandkomen van de overeenkomst heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk alsnog te wijzigen of ontbinden. Wijziging of opzegging dient schriftelijk te geschieden, de datum van ontvangst door Daamen Party Design geldt als datum van wijziging casu quo opzegging.
 3. Indien deze wijzigingen of ontbinding tot een verlaging van de totale aangenomen som leiden, dan geldt over het gehele bedrag (bij ontbinding) of het verschil (bij wijziging) de volgende schadevergoedingsregeling:
  25% bij ontbinding in de periode van zes tot vier weken voor datum uitvoering overeenkomst;
  45% bij ontbinding in de periode van vier tot twee weken voor datum uitvoering overeenkomst;
  55% bij ontbinding in de periode van twee weken tot een week voor datum uitvoering overeenkomst;
  65% bij ontbinding in de periode van een week tot vijf dagen voor datum uitvoering overeenkomst;
  75% bij ontbinding in de periode van vijf tot drie dagen voor datum uitvoering overeenkomst;
  85% bij ontbinding in de periode van drie dagen tot een dag voor datum uitvoering overeenkomst;
  95% bij ontbinding in de periode een dag voor datum uitvoering overeenkomst;
  100% bij ontbinding op de overeengekomen datum van uitvoering overeenkomst.
 4. Aangaande de huur van tenten of andere mobiele ruimtes geldt in afwijking van het bovenstaande het volgende schema:
  25% bij ontbinding in de periode van 120 tot 61 dagen voor datum uitvoering overeenkomst; 50% bij ontbinding in de periode van 60 tot 31 dagen voor datum uitvoering overeenkomst; 100% bij ontbinding binnen de periode van 30 dagen voor datum uitvoering overeenkomst.
 5. Indien de werkelijk geleden schade, waaronder begrepen eventuele annuleringskosten die derden bij Daamen Party Design in rekening brengen, ten gevolge van een gehele of gedeeltelijke wijziging of ontbinding van de overeenkomst groter is dan het bedrag dat op basis van de bovenstaande regeling tot stand komt, dan kan Daamen Party Design in plaats van de schadevergoedingsregeling aanspraak maken vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade. Uit coulanceoverwegingen kan Daamen Party Design afwijken van deze regeling, echter enkel in het voordeel van de opdrachtgever.

Indien prijsverhogende omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan Daamen Party Design de overeengekomen prijzen verhogen. Van dergelijke prijsverhogingen wordt opdrachtgever schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien opdrachtgever niet instemt met deze verhogingen, dan heeft opdrachtgever het recht om binnen vijf werkdagen nadat hij op de hoogte is gebracht van deze verhogingen, de overeenkomst te ontbinden zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Deze ontbinding dient eveneens schriftelijk te geschieden.

Artikel 6 Vergunningen

Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanvragen van alle benodigde toestemmingen, vergunningen en ontheffingen. Mocht het ontbreken van toestemming, vergunning of ontheffing tot gevolg hebben dat de opdracht niet conform de overeenkomst kan worden uitgevoerd, dan geldt opdrachtgever als schadeplichtig. Opdrachtgever vrijwaart Daamen Party Design voor alle aanspraken van derden en opgelegde boeten, die voortkomen uit het niet voorhanden hebben van de benodigde toestemming, vergunning of ontheffing.

Artikel 7 Uitvoering

Waar nodig ontvangt opdrachtgever voorafgaand aan de uitvoering van de opdracht instructie met betrekking tot de voorbereidingen die ter plaatse dienen te worden getroffen. Opdrachtgever is, tenzij anders is overeengekomen, verantwoordelijk voor het (laten) treffen van deze voorbereidingen. Indien het voor de gewenste uitvoering van een overeenkomst noodzakelijk blijkt, staat het Daamen Party Design vrij om af te wijken van de offerte.Waar mogelijk zal dit geschieden in overleg met opdrachtgever en op de meest gerede wijze. Derden kunnen geen enkel recht ontlenen aan de wijze waarop de overeenkomst door Daamen Party Design wordt uitgevoerd. Opdrachtgever vrijwaart Daamen Party Design voor alle aanspraken van derden.

Artikel 8 Bijzondere bepalingen bij verhuur van goederen

Indien de verhuur van goederen deel uit maakt van de overeenkomst, dan gelden de volgende bijzondere bepalingen:

 • levering geschiedt op de meest gerede wijze, doorgaans op de begane grond;
 • bijzondere leveringsomstandigheden dienen vooraf gemeld te worden;
 • leveringstijdstippen zijn onder voorbehoud;
 • tijdens de huurperiode zal opdrachtgever als een goed huisvader voor het gehuurde zorgen;
 • toegebrachte schade wordt bij opdrachtgever in rekening gebracht;
 • bij einde van de huur dienen de goederen schoon en vervoerklaar aangeboden te worden op overeengekomen tijd en locatie.

In de overeenkomst kunnen aanvullende en afwijkende voorwaarden worden opgenomen. In dat geval gelden de overeengekomen bijzondere
voorwaarden als bindend.

Artikel 9 Bijzondere bepalingen bij catering

Indien gedurende een cateringopdracht drank of spijzen worden genuttigd die niet door Daamen Party Design zijn verstrekt, staat het Daamen Party Design vrij om een bedrag aan kurkengeld/keukengeld in rekening te brengen. Bij cateringopdrachten waarbij de opdrachtgever de waren komt ophalen, dient bij levering contant te worden betaald.

Artikel 10 Bijzondere bepalingen bij partyplanning

Indien er gebruik wordt gemaakt van de expertise van Daamen Party Design, zonder dat er gebruik wordt gemaakt van de verhuur, catering of andere diensten die Daamen Party Design aanbiedt, dan geldt een uurtarief van € 85,00. Bij advies op locatie worden bovendien reiskosten in rekening gebracht.

Artikel 11 Overmacht

Daamen Party Design kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor overmacht of onvoorziene omstandigheden die het geheel of gedeeltelijk nakomen van een overeenkomst redelijkerwijs onmogelijk maken.

Artikel 12 Betaling

Daamen Party Design kan na aanvaarding van een offerte een voorschot in rekening brengen bij opdrachtgever. Indien betaling van dit voorschot niet tijdig geschiedt, komt de opdracht te vervallen en is Daamen Party Design niet langer tot nakoming verplicht. Bijzondere of bijkomend geleverde prestaties of kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. Alle facturen dienen binnen de gestelde termijn, zonder inhouding of verrekening, te zijn voldaan. Indien betaling binnen de gestelde termijn
uitblijft, dan geldt opdrachtgever als van rechtswege in gebreke. Indien betaling uitblijft geldt de wettelijke regeling voor buitengerechtelijke incassokosten in die zin dat op het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, de buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn. Consumenten zijn in verzuim indien zij niet tijdig betalen, uiterlijk na een aanmaning als bedoeld in de wet. Overige opdrachtgevers zijn in verzuim door het enkel verlopen van de betaaltermijn. Vanaf het moment van verzuim is opdrachtgever over het openstaande bedrag tevens de toepasselijke wettelijke rente verschuldigd.
Totdat de in rekening gebrachte som en eventueel daarover berekende kosten en rente volledig is voldaan, behoudt Daamen Party Design zich het eigendomsrecht voor over alle geleverde goederen en diensten.

Artikel 13 Klachten

Opdrachtgever dient klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht dagen, schriftelijk te melden. Klachten die betrekking hebben op bederfelijke waren dienen telefonisch of in persoon te worden ingediend, op een dusdanige wijze dat de gegrondheid van de klacht nog getoetst kan worden.

Artikel 14 Toepasselijk recht

Met uitsluiting van ieder ander recht is op geschillen, voortvloeiend uit een overeenkomst tussen opdrachtgever en Daamen Party Design, het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank te Roermond.